سلام اول

سلامم به گرمای دستتت ای دوست

                دلم لحظه ای با دلت روبروست

بگو عاشقی تا سلامت کنم

                تمام دلم را به نامت کنم